Lokalne Grupy Działania.
.

Aktualności

Ciekawe szkolenie!

22.6.2006, 11:21

Polecamy Pa?stwu szkolenie organizowane przez Firm? Bajor Consulting z ?odzi, które odb?dzie si? 28 czerwca. ?mia?o mo?na przyj?? tez?, i? lata 2007-2013 b?d? kluczowe dla rozwoju samorz?dów. Du?y dop?yw ?rodków strukturalnych spowoduje szybki rozwój. Gminy, które nie wykorzystaj? szansy zostan? zmarginalizowane na lata i bardzo d?ugo nie osi?gn? poziomu gmin, które zaplanuj? swój rozwój w oparciu o ?rodki na lata 2007-13. Cho? ?rodków b?dzie du?o, nie wystarczy ich dla wszystkich. Uzyskaj? je... Czytaj całość

Termin przesuni?ty!

24.5.2006, 11:32

Termin sk?adania wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach schematu II zosta? przesuni?ty do dnia 19 czerwca 2006 roku do godziny 15.00. ... Czytaj całość

Konferencja prasowa

23.5.2006, 09:37

W dniu 25.05.2006 (czwartek) o godzinie 12 odb?dzie si? konferencja prasowa podsumowuj?ca realizacj? Programu LEADER+ w gminach Sieradz i Burzenin. Konferencja odb?dzie si? w gospodarstwie agroturystycznym w Dzierlinie ko?o Sieradza. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy. ... Czytaj całość

Informacja dotycz?ca Programu LEADER+

19.5.2006, 13:14

Program LEADER + jest inicjatyw? wspólnotow? Unii Europejskiej, której celem jest wypracowanie nowego, skutecznego sposobu prowadzenia polityki rozwoju obszarów wiejskich UE.

Istniej? powa?ne obawy, ?e ze wzgl?du na przewlek?o?? oceny wniosków, a tak?e na bardzo wolne i wci?? wyd?u?aj?ce si? procedury rozlicze? - Schemat II LEADERA w Polsce - nie b?dzie móg? by? zrealizowany. Pobudzona aktywno?? spo?eczna napotka mur biurokratycznych procedur rozci?gni?tych w czasie, a ca?a "para"... Czytaj całość

"Leader w Polsce nie mia? szcz??cia"

19.5.2006, 11:30

Tymi s?owami rozpocz?? swoje wyst?pienie Jan Krzysztof Ardanowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa, na konferencji "Program LEADER+ dla przysz?o?ci polskiej wsi". Uczestnicy konferencji wychodzili z sali pe?ni obaw o to, czy Leader w Polsce kiedykolwiek b?dzie mia? to szcz??cie. Trudno nie podziela? ich obaw bior?c pod uwag? zamieszanie, które wydaje si? odwrotnie proporcjonalne do czasu jaki pozosta? do sk?adania wniosków o dofinansowanie w ramach II Schematu.

G?ówne p... Czytaj całość

LGD w samym centrum Polski

27.4.2006, 09:36

Dnia 24 marca 2006 roku w Ozorkowie (województwo ?ódzkie) zawi?za?a si? Lokalna Grupa Dzia?ania skupiaj?ca mieszka?ców, przedsi?biorców, samorz?dy pi?ciu gmin województwa ?ódzkiego: Stryków, Ozorków, Domaniewice, G?owno i Pi?tek. W?adze LGD zosta?y wybrane jednog?o?nie. Jest to pierwsze w województwie ?ódzkie partnerstwo, które powsta?o bez pomocy ?rodków Programu LEADER+. Gminy wspólnie razem sfinansowa?y szkolenia, warsztaty, analizy. Biuro LGD znajdowa? si? b?dzie w Mie?cie Stryków. ... Czytaj całość

KRYTERIA OCENY ZSROW

27.4.2006, 09:24

24 kwietnia 2006 udost?pniono szczegó?owe kryteria oceny ZSROW i potencja?u administracyjnego LGD, które b?d? stosowane przy ocenie wniosków sk?adanych w ramach Schematu II. Kryteria te znajduj? si? w dziale publikacje naszego portalu. ... Czytaj całość

Warsztaty Sieradz, Burzenin

27.4.2006, 09:21

Wszystkich mieszka?ców z terenu Gminy Sieradz i Burzenin zapraszamy na warsztaty tworzenia Zintegrowanej Strategii Obszarów Wiejskich, które odb?d? si? w Chojnem (Szkole Podstawowej) o godz. 16 dnia 28.04.2006. ... Czytaj całość

Minusy LEADERA+

25.4.2006, 12:43

Pilota?owy Program Leader+ przeznaczony jest na rozwój obszarów wiejskich. Ma bardzo partnerskie i m?dre za?o?enia. Ze ?rodków Leadera+ wspierano najpierw budowanie koalicji lokalnego ?rodowiska, a nast?pnie to, aby wspólnie wypracowa?a strategi? rozwoju swojego regionu. Drugi konkurs (II Schemat) Leadera+, otwarty do 31 maja 2006, b?dzie przeznaczony na realizowanie tych strategii. Problemem s? – podobnie jak w przypadku IW Egual – zabezpieczenia finansowe. Nie b?dzie mia? kto por?c... Czytaj całość

Uaktualnione dokumenty

24.4.2006, 08:25

W zwi?zku ze zmianami Rozporz?dzenia w sprawie Uzupe?nienia Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora ?ywno?ciowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w dziale publikacje zosta?y zamieszczone nowe wzory dokumentów niezb?dnych do z?o?enia wniosków do programu LEADER+ schemat II.... Czytaj całość