Lokalne Grupy Działania.
.

Aktualności

Uaktualnione dokumenty

24.4.2006, 08:25

W zwi?zku ze zmianami Rozporz?dzenia w sprawie Uzupe?nienia Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora ?ywno?ciowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w dziale publikacje zosta?y zamieszczone nowe wzory dokumentów niezb?dnych do z?o?enia wniosków do programu LEADER+ schemat II.