Lokalne Grupy Działania.
.

Aktualności

Minusy LEADERA+

25.4.2006, 12:43

Pilota?owy Program Leader+ przeznaczony jest na rozwój obszarów wiejskich. Ma bardzo partnerskie i m?dre za?o?enia. Ze ?rodków Leadera+ wspierano najpierw budowanie koalicji lokalnego ?rodowiska, a nast?pnie to, aby wspólnie wypracowa?a strategi? rozwoju swojego regionu. Drugi konkurs (II Schemat) Leadera+, otwarty do 31 maja 2006, b?dzie przeznaczony na realizowanie tych strategii. Problemem s? – podobnie jak w przypadku IW Egual – zabezpieczenia finansowe. Nie b?dzie mia? kto por?cza? dotacji. W ramach pierwszego og?oszonego konkursu Leadera+ (Dzia?anie 2.7 Schemat I, rozstrzygni?ty we wrze?niu ubieg?ego roku) powstawa?y Lokalne Grupy Dzia?ania. Koniecznie z udzia?em partnerów z ró?nych sektorów: samorz?du, biznesu i pozarz?dowego. Partnerstwa analizowa?y potencja? swojego terenu, a nast?pnie opracowywa?y, jak go rozwija?. W ten sposób powstawa?y Zintegrowane Strategie Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW). Teraz drugi og?oszony konkurs (Dzia?anie 2.7 Schemat II) ma im pomóc te strategie zrealizowa?. Do konkursu w Schemacie II mog? przyst?pi? jedynie Lokalne Grupy Dzia?ania – nowo zarejestrowane organizacje w formie stowarzysze?, fundacji lub zwi?zku stowarzysze?, które opracowa?y Zintegrowan? Strategi? Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ich sk?ad powinny wchodzi? ?rodowiska zaanga?owane w tworzenie strategii. Przyk?ad: w Dolinie Baryczy (Dolno?l?skie) spotyka?o si? w sprawie strategii nadle?nictwo, organizacje pozarz?dowe, lokalni przedsi?biorcy, centrum metodyczne dla nauczycieli i przedstawiciele gminy. W my?lenie o rozwoju regionu w regionie uda?o si? zaanga?owa? ponad 40 osób. Postawili na rozwój turystyki. Partnerstwo chcia?oby wytyczy? i zbudowa? szlak konny. Bieg?by terenami, które s? widokowo atrakcyjne, ale te? tam, gdzie mieszka?cy Doliny Baryczy maj? co? turystom do zaoferowania: nocleg, atrakcje agroturystyczne itp. W infrastruktur? trzeba by te? dodatkowo zainwestowa?. To wszystko mia?oby si? wydarzy? dzi?ki II Schematowi Leadera+. Nie ma kto por?cza? Takich projektów jest wiele. Mog? by? jednak k?opoty z ich realizacj?. Powodem s? pieni?dze. Pierwszy etap Leadera+ (Schemat I) nie by? tak finansowo wymagaj?cy. Natomiast w Schemacie II trzeba do?o?y? w?asne pieni?dze, a otrzyman? unijn? dotacj? – podobnie jak w Inicjatywie Wspólnotowej Equal – zabezpieczy? w?asnym maj?tkiem. W momencie aplikowania do Schematu II Lokalna Grupa Dzia?ania musi mie? potwierdzenie, ?e ma ?rodki na realizacj? dzia?a? – przynajmniej na 1 etap tj. 150 tysi?cy z?otych. W praktyce wdra?ania i finansowania oznacza to konieczno?? wzi?cia kredytu prawie na pe?n? kwot? nawet do 750 tysi?cy z?, bo tyle maksymalnie mo?e wynosi? dotacja. W polskim Leaderze+, inaczej ni? w innych krajach, wprowadzono wymóg, aby lokalne partnerstwa od samego pocz?tku tworzy?y now? osob? prawn?. Lokalne Grupy Dzia?ania to zatem w du?ej mierze nowopowsta?e organizacje: jeszcze bez maj?tków, które stanowi?yby zabezpieczenie kredytów, bez bud?etów, czasem bez statutowych mo?liwo?ci prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej (w partnerstwach twierdz?, ?e takie wytyczne dawa?o Ministerstwo Rolnictwa). Na takie partnerstwa dokumenty programu Leader+ nak?adaj? obowi?zek finansowania w ca?o?ci kilkusettysi?cznych projektów (pieni?dze otrzymuje si? na ko?cu) oraz ich maj?tkowego zabezpieczenia. Takie raczkuj?ce organizacje nie s? wiarygodne wobec banków – kredytodawców. Z w?asnym maj?tkiem – kiepsko. Na pó?tora miesi?ca przed zamkni?ciem konkursu borykaj? si? wi?c z problemem: jak si?gn?? po te ?rodki? Nawet gmina nie mo?e Najbardziej zasobna i zdolna do kredytowych por?cze? w takim partnerstwie jest gmina. Lokalne Grupy Dzia?ania ch?tnie widzia?yby, ?eby samorz?d zdecydowa? si? teraz, w drugim konkursie, na wsparcie nie tyle merytoryczne (w??czamy si? w konsultowanie strategii rozwoju), ale finansowe (por?czamy kredyt). Na przyk?ad Partnerstwo Dorzecza S?upi (województwa: Pomorskie i Zachodniopomorskie). Bardzo pr??ne – skupia ponad 80 partnerów, w tym 13 gmin. Tu samorz?dy s? ch?tne do tego, ?eby Leadera+ kontynuowa?. Same inicjowa?y partnerstwo. Jednak jego uczestnicy zdecydowali si? na form? fundacji – dopuszczaln? i rekomendowan? w Leader+. Okaza?o, ?e zgodnie z ustaw? o finansach publicznych jednostki samorz?dowe nie mog? by? fundatorami i 13 gmin partnerskich do fundacji wej?? nie mo?e. Zatem nie mog? wnie?? tam ?rodków publicznych, ani w imieniu partnerstwa por?czy? bankowej po?yczki. Cho? wola jest. – Mimo tego, ?e partnerów jest wielu, to w naszym przypadku ani sektor spo?eczny, ani gospodarczy nie s? w stanie zabezpieczy? finansowo dotacji – mówi Liliana Grosz, prezes Partnerstwa Dorzecza S?upi. – W naszym partnerstwie s? g?ównie drobni przedsi?biorcy, rolnicy z gospodarstwami agroturystycznymi, ma?e biura rachunkowe, lokalne stowarzyszenia. Tylko samorz?d jest w stanie to zrobi?. – Sami promowali?my w?ród Lokalnych Grup Dzia?ania form? fundacji, bo stowarzyszenia zrzesza?yby osoby fizyczne, a nie partnerów bior?cych udzia? w projekcie Leadera – mówi Ryszard Kami?ski, prezes Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich. – Teraz okaza?o si?, ?e b?dzie si? to obraca? przeciwko partnerstwom. Czy jest czas na u?atwianie? Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich twierdzi, ?e problemy z por?czeniem dotacji mo?e mie? zdecydowana wi?kszo?? Lokalnych Grup Dzia?ania. Zdecydowanie przyda?by si? jaka? ogólnopolski system wsparcia. O to stara si? w Ministerstwie Rolnictwa Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich. Mog?yby to by? procedury prefinansowania czyli wyp?acania Lokalnym Grupom Dzia?ania cz??ci pieni?dzy przed realizacj? projektu, w momencie podpisania umowy. FAOW wys?a?o do Ministerstwa list w tej sprawie. Prawdopodobnie na prefinansowanie nie ma szans. Innym sposobem by?oby podj?cie szybkiej decyzji do u?atwieniach w uzyskiwaniu por?czenia lub gwarancji bankowych. By? mo?e – z poparciem Ministerstwa Rolnictwa – móg?by si? na to zdecydowa? Bank Gospodarstwa Krajowego. Ministerstwo nie zaj??o te? oficjalnego stanowiska w sprawie innych u?atwie?. – W samorz?dach jest ogromna wola parnerstwa. To przecie? le?y te? w interesie tych ma?ych wiejskich gmin. W samym Schemacie I wzi??o udzia? ponad 150 partnerstw. Do tego wiemy przynajmniej o 30 inicjatywach niezale?nych, tworzonych spontanicznie, z ogromn? spo?eczn? energi?. Chodzi teraz o to, ?eby w ogóle mog?y wykorzysta? ten pilota?owy program. O to, czy mo?liwe jest prefinansowanie lub u?atwienia w zabezpieczeniu dotacji zapytali?my Ministerstwo Rolnictwa. Czekamy na odpowied?. Do zamkni?cia konkursu zosta?o pó?tora miesi?ca.

Artyku? autorstwa Pani Ma?gorzaty Borowskiej z portalu www.ngo.pl