Lokalne Grupy Działania.
.

Aktualności

LGD w samym centrum Polski

27.4.2006, 09:36

Dnia 24 marca 2006 roku w Ozorkowie (województwo ?ódzkie) zawi?za?a si? Lokalna Grupa Dzia?ania skupiaj?ca mieszka?ców, przedsi?biorców, samorz?dy pi?ciu gmin województwa ?ódzkiego: Stryków, Ozorków, Domaniewice, G?owno i Pi?tek. W?adze LGD zosta?y wybrane jednog?o?nie. Jest to pierwsze w województwie ?ódzkie partnerstwo, które powsta?o bez pomocy ?rodków Programu LEADER+. Gminy wspólnie razem sfinansowa?y szkolenia, warsztaty, analizy. Biuro LGD znajdowa? si? b?dzie w Mie?cie Stryków.