Lokalne Grupy Działania.
.

Aktualności

Ciekawe szkolenie!

22.6.2006, 11:21

Polecamy Pa?stwu szkolenie organizowane przez Firm? Bajor Consulting z ?odzi, które odb?dzie si? 28 czerwca. ?mia?o mo?na przyj?? tez?, i? lata 2007-2013 b?d? kluczowe dla rozwoju samorz?dów. Du?y dop?yw ?rodków strukturalnych spowoduje szybki rozwój. Gminy, które nie wykorzystaj? szansy zostan? zmarginalizowane na lata i bardzo d?ugo nie osi?gn? poziomu gmin, które zaplanuj? swój rozwój w oparciu o ?rodki na lata 2007-13. Cho? ?rodków b?dzie du?o, nie wystarczy ich dla wszystkich. Uzyskaj? je gminy najaktywniejsze. Lata 2004 - 2006 ujawni?y wiele b??dów jakie pope?ni?y Jednostki Samorz?du Terytorialnego w procesie pozyskiwania ?róde? zewn?trznych. Nie zawsze b??dy te le?a?y po stronie JST. Z?y podzia? funduszy, zmieniaj?ce si? wytyczne, przepisy, brak informacji ze strony instytucji wdra?aj?cych fundusze by?y podstawow? barier? jakie napotka?y JST. Wygra?y te samorz?dy, które ju? du?o wcze?niej zaplanowa?y inwestycje. Zaplanowa?y inwestycje nie tylko w oparciu o ?rodki Unii Europejskiej ale równie? inne dost?pne ?ród?a finansowania. Celem szkolenia jest ukazanie ró?nych mo?liwo?ci finansowania inwestycji i przedsi?wzi?? gminnych oraz ukazanie nowego sposobu zarz?dzania rozwojem gminy w oparciu o ?rodki UE, marketing terytorialny, klastry. Wi?cej informacji znajd? Pa?stwo na stronie http://seminarium.bajorconsulting.pl/