Lokalne Grupy Działania.
.

Aktualności

Festyn w Makowie

27.2.2006, 15:46

W Makowie 25 lutego zaprezentowano za?o?enia utworzonej Lokalnej Grupy Dzia?ania "Gniazdo". Prezentacja odby?a si? podczas festynu, w którym wzi??y udzia? zespo?y lokalne. Uczestnicy obejrzeli wyst?p Zespo?u Regionalnego im. W?. St. Reymonta, który zaprezentowa? program pt. Wesele Boryny, wyst?p Orkiestry OSP Maków oraz wyst?p rockowego zespo?u Brooklyn ze Skierniewic. Lokalna Grupa Dzia?ania utworzona zosta?a na terenie gmin Maków, Skierniewice, Nowy Kaw?czyn, Lipce Reymontowskie, G?uchów i Godzianów. LGD przyj??a form? stowarzyszenia. W festynie wzi?li udzia? cz?onkowie Lokalnej Grupy Dzia?ania, Wójtowie Gmin, Starosta Powiatu Skierniewickiego oraz mieszka?cy okolicznych gmin. Na spotkaniu obecni byli równie? przedstawiciele innych Lokalnych Grup Dzia?ania regionu. Na naszych stronach ju? nie d?ugo uka?e si? szeroki reporta? z materia?em zdj?ciowym z imprezy.