Lokalne Grupy Działania.
.

Aktualności

Spotkania w Warcie

1.3.2006, 10:46

Warta, malutkie miasteczko, ciche i spokojne... Ale tylko na pierwszy rzut oka. Mimo zimowej scenerii – dzieje si? tam wiele, a ludzie, ?yczliwi, ciepli, serdeczni - chc? i robi? wiele rzeczy, nie tylko dla siebie. Znalaz?am si? w miasteczku zupe?nie przypadkowo, to po raz pierwszy. Nast?pny raz zwi?zany by? z tym, co b?dzie si? dzia?o w obszarze "Przymierza Jeziorsko". Trzy gminy w otoczeniu Zbiornika Jeziorsko : Warta, Dobra i P?czniew postanowi?y o przyst?pieniu do Programu Leader+, do jego Schematu I. Moja rola w tym projekcie – to przede wszystkim: - wyja?ni?, czym w istocie swojej jest program Leader +, - wyja?ni? jak to si? robi na przyk?adach innych, dzia?aj?cych grup (LAG), - wyja?ni?, po co jest ZSROW i na podstawie ankiet i uzyskanych w trakcie warsztatów informacji - rozpocz?? pisanie ZSROW dla obszaru trzech gmin, - wyja?ni?, jakie s? dopuszczalne formy prawne Lokalnej Grupy Dzia?ania i uzyska? od uczestników warsztatów wybran? przez nich form? prawn? LGD, - "przymierzy?" si? do II Schematu Leadera+ i za?o?ywszy skutecznie LGD - wspólnie napisa? aplikacj? nadaj?c? si? do z?o?enia do FAPA. Dane mi by?o prowadzi? warsztaty zwi?zane z tworzeniem ZSROW i LGD. W warsztatach brali udzia? mieszka?cy trzech gmin: Warty, Dobrej i P?czniewa. Tylko czemu tak ma?o? Tego nie wiem. By? mo?e informacja nie dociera?a tam, gdzie by?a najbardziej potrzebna. By? mo?e, a potwierdzaj? to ankiety – ludziom ju? nie chce si? chcie?. Szkoda... Bardzo brakowa?o g?osów ma?ych i ?rednich firm, banków, rolników, zwyk?ych mieszka?ców obszarów wiejskich. ?a?uj?, ?e nie uda?o mi si? rozmawia? z tymi, dla których i przez których powinien by? realizowany projekt, tylko z malutk? grup? zaanga?owanych i chc?cych co? zmieni? osób. Program Leader + to wielka szansa na zmiany. Ludzie za? boj? si? zmian – nawet je?li to s? zmiany na lepsze. Oswajanie ze zmianami - to równocze?nie zmniejszanie obaw i zach?canie do podj?cia wyzwania. W miasteczku spotka?am ludzi "zwyk?ych", a jednocze?nie nadzwyczajnych, ch?tnie pomagaj?cych osobie "obcej". Jak cho?by Pani ze sklepu spo?ywczego, która sama z siebie,- przygotowa?a mi w sklepie kanapki. To si? nie zdarza w du?ych miastach, to naprawd? doskona?y przyk?ad, jak mo?na zach?ci? potencjalnych turystów do kupowania w swoim sklepie! Oto "gryplan" na najbli?sze dni: - do 6 marca 2006 r. - przyjmowanie deklaracji cz?onkowskich do LGD oraz rekomendacji, w gminach Warta, Dobra, P?czniew, - 13 marca 2006 r. - do 17 marca 2006 r. warsztaty - podsumowanie dotychczasowej pracy, ustalenie harmonogramu i programu operacyjnego do dzia?a? w II Schemacie, nauka pisania aplikacji, - 18 marca 2006 r. Zebranie Za?o?ycielskie Stowarzyszenia LGD "Przymierze Jeziorsko", z wyborem Komitetu Za?o?ycielskiego Stowarzyszenia. Uczestnicz?c w warsztatach 13-17 marca 2006 r. - jeszcze mo?na pozna? program Leader+, mo?na nauczy? si? pisa? aplikacj?, mo?na mie? wp?yw na to, co b?dzie si? dzia?o w przysz?o?ci na obszarze trzech gmin "Przymierza Jeziorsko", mo?na pyta?, wyja?nia?, mo?na samemu wykuwa? swoj? przysz?o??, pozna? mo?liwo?ci i szanse rozwoju - swego gospodarstwa, swojej wsi, swojej gminy. Zapraszam. Widzia?am, jak skutecznie robi? to inni i t? wiedz? dziel? si? z Pa?stwem. Najwa?niejsze jednak, jak wsz?dzie, jest to, ?eby Wam chcia?o si? chcie?. Czego ?ycz?c, z ca?ego serca dzi?kuj? wszystkim tym, którzy w czasie moich pobytów na obszarze "Przymierza Jeziorsko" okazali mi pomoc, ?yczliwo??, ciep?o, nadzwyczajn? go?cinno?? i cierpliwie znosili moje niejednokrotnie uszczypliwe (ale szczere) uwagi, ?miali si? z ?artów i pracowali, mimo zm?czenia, nad tym, by w przysz?o?ci Wszystkim by?o cho? troch? lepiej. Aby w swojej "ma?ej Ojczy?nie" da?o si? ?y? inaczej, pe?niej, aby mo?na by?o planowa? spokojnie przysz?o?? swoj? i swoich dzieci. Z wyrazami wdzi?czno?ci i szacunku - Wasza Anna Szyma?ska Projekt realizowany jest przez firm? BAJOR CONSULTING