Lokalne Grupy Działania.
.

Aktualności

Sukces w Warcie, P?czniewie i Dobrej!

23.3.2006, 06:58

Wielki sukcesem zako?czy? si? program Leader+ w Gminach Warta, P?czniew i Dobra. Stworzona Lokalna Grupa Dzia?ania "Przymierze nad zbiornikiem Jeziorsko" , której przewodnicz?cym zosta? Wiktor Baranowski, przyj??a statut i wybra?a w?adze. Szczególnie wa?ny jest bardzo du?y udzia? spo?ecze?stwa w stworzonej grupie. Mieszka?cy z wytrwa?o?ci? uczestniczyli w d?ugim i ?mudnym procesie przygotowywania Strategii. Bardzo cieszy fakt tak mocnego wsparcia grupy przez Gminy. W?adze Gmin postanowi?y wspiera? Partnerstwo i budowa? przysz?o?? regionu w oparciu o partnerstwo wielosektorowe. Wielkie podzi?kowania nale?? si? Pani Annie Szyma?skiej, która jako ekspert pomog?a stworzy? Lokalna Grup? Dzia?ania.