Lokalne Grupy Działania.
.

Aktualności

Wspó?praca wzd?u? Warty

29.3.2006, 12:20

W pi?tek 23 marca w Sieradzu odby?o si? spotkanie na temat wdra?ania programu LEADER w gminach le??cych w s?siedztwie rzeki Warty. Na spotkaniu obecni byli wójtowie Sieradza, Burzenina, Burmistrz Miasta i Gminy Warta, przedstawiciel gminy Nowa Brze?nica. Go?ciem spotkania by? równie? Prezes Stowarzyszenia "Przymierze nad zbiornikiem Jeziorsko" - Pan Wiktor Baranowski, który zaprezentowa? nowo utworzon? Lokaln? Grup? Dzia?ania. Wymieniono uwagi i problemy jakich nale?y unikn?? przy tworzeniu Grupy. Uznano, i? najwa?niejsza dla dzia?ania Grupy jest pomoc sektora publicznego. Sektor spo?eczny nie posiada wystarczaj?cych ?rodków, aby sprosta? finansowaniu dzia?a? z II schematu. Uznano równie?, ?e priorytetem jest wspó?praca pomi?dzy grupami regiony. Tylko taka wspó?praca doprowadzi? mo?e do zrównowa?onego rozwoju regionu.