Lokalne Grupy Działania.
.

Aktualności

Konferencja w Ko?cierzynie

7.4.2006, 12:57

W czwartek, 6 kwietnia, w O?rodku Doradztwa Rolniczego w Ko?cierzynie (województwo ?ódzkie, powiat sieradzki) odby?a si? konferencja po?wi?cona programowi Leader+. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele urz?dów gmin i powiatów z regionu. Zaproszeni zostali równie? przedstawiciele Lokalnej Grupy Dzia?ania Przymierze nad Zbiornikiem Jeziorko, którzy opowiedzieli o wdra?aniu na ich terenie programu Leader. Szkolenie prowadzone by?o przez Pana Przemys?awa Bajora oraz Urz?d Marsza?kowski Województwa ?ódzkiego. Niezwykle ciekawym elementem konferencji by?o przedstawienie perspektywy finansowej na lata 2007 - 2013 i obowi?zkach jakie spadn? na Lokalne Grupy Dzia?ania. Lokalna Grupa Dzia?ania stanie si? instytucj? wdra?aj?c? programy UE na obszarze swojego dzia?ania. Wi?za? si? to b?dzie z wieloma obowi?zkami i problemami. Wi?cej o perspektywie finansowej na lata 2007 - 2013 dowiecie si? Pa?stwo w najbli?szym czasie za po?rednictwem naszej strony.