Lokalne Grupy Działania.
.

Aktualności

Zmiana terminu naboru wniosków

24.4.2006, 08:19

W dniu 18 kwietnia 2006 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisa? rozporz?dzenie zmieniaj?ce rozporz?dzenie w sprawie Uzupe?nienia Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora ?ywno?ciowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006". Rozporz?dzenie zostanie opublikowane w dniu 20 kwietnia 2006. W zwi?zku z powy?szym nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora ?ywno?ciowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 w zakresie dzia?ania: Pilota?owy Program Leader+, Schemat II rozpocznie si? 21 kwietnia 2006 roku.