Lokalne Grupy Działania.
.

Aktualności

"Leader w Polsce nie mia? szcz??cia"

19.5.2006, 11:30

Tymi s?owami rozpocz?? swoje wyst?pienie Jan Krzysztof Ardanowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa, na konferencji "Program LEADER+ dla przysz?o?ci polskiej wsi". Uczestnicy konferencji wychodzili z sali pe?ni obaw o to, czy Leader w Polsce kiedykolwiek b?dzie mia? to szcz??cie. Trudno nie podziela? ich obaw bior?c pod uwag? zamieszanie, które wydaje si? odwrotnie proporcjonalne do czasu jaki pozosta? do sk?adania wniosków o dofinansowanie w ramach II Schematu.

G?ówne problemy wi?kszo?ci LGD dotycz? zapewnienia ?róde? finansowania dla realizacji ZSROW oraz k?opotów z uzyskaniem wpisu w Krajowych Rejestrach S?dowych oraz innych wymaganych dokumentów do 31 maja 2006. Na zako?czonej wczoraj konferencji pad?o kilka propozycji rozwi?zania bol?czek LGD, z których ?adna nie wydaje si? by? zadawalaj?ca. Najtrudniej zaakceptowa? brak porozumienia i spójno?ci w wypowiedziach przedstawicieli poszczególnych instytucji odpowiedzialnych za wdra?anie Pilota?owego Programu Leader+.

W sprawie zapewnienia finansowania realizacji ZSROW zaproponowano nast?puj?ce rozwi?zania:
- por?czenie kredytu lub po?yczka z bud?etu jednostek samorz?du terytorialnego wchodz?cych w sk?ad LGD;
- promesa udzielenia wsparcia przez osoby fizyczne, b?d?cego partnerem spo?eczno – gospodarczym LGD;
- zaci?gni?cie kredytu komercyjnego.

Jednocze?nie, uznano i? jednostka samorz?du terytorialnego mo?e sp?aci? odsetki od kredytu, zaci?gni?tego przez LGD, której jest cz?onkiem. Wydatek ten stanowi bowiem koszt niekwalifikowany zgodnie z zasadami Leader+. Nie ma jednak zgody co do tego czy takie rozwi?zanie nie pozostaje w sprzeczno?ci z ustaw? o finansowaniu JST (sic!).

W zwi?zku z trudno?ciami z uzyskaniem wpisu do KRS a tym samym innych za??czników do wniosku, radzono Lokalnym Grupom Dzia?ania podejmowanie rozmów z s?dziami odpowiedzialnymi za rejestracj? oraz ewentualne sk?adanie wniosków bez wymaganych za??czników. Ustalono, i? b?dzie mo?liwe uzupe?nienie dokumentów po ocenie formalnej wniosków. Propozycje tego rodzaju wydaj? si? by? nieco cyniczne.

Pan Ardanowicz przyj?? petycj? podpisan? przez przedstawicieli LGD oraz przedstawi? projekt udzielenia im zaliczek w wysoko?ci 20% warto?ci projektu ze ?rodków Ministerstwa Finansów. Prawdopodobne jest równie? przed?u?enie terminu sk?adania wniosków do II Schematu o 2 do 4 tygodni. Nie uzyskali?my informacji kiedy zapadn? oczekiwane decyzje. Lokalne Grupy Dzia?ania zosta?y wezwane do lobowania na rzecz jak najlepszych warunków dla Programu w latach 2007- 2013.

W dniu dzisiejszym otrzymali?my opini? Krajowego Rejestru S?dowego z siedzib? w jednym z miast dotycz?cego statutu jednej z LGD. W opinii tej wskazano kilka ustaw, z którymi cz??? zapisów statutu jest sprzecznych. Dotyczy to przede wszystkim udzielania rekomendacji oraz zapewniania parytetów w wyborach do organów decyzyjnych w LGD. Warto zauwa?y?, i? zapisy te s? warunkami wymaganymi przez instytucje odpowiedzialne za wdra?anie Leader+ w Polsce.

W oczekiwaniu na rozwi?zanie absurdu, jakiego jeste?my ?wiadkami, tracimy czas jaki pozosta? do 31 maja.