Lokalne Grupy Działania.
.

Aktualności

"Leader w Polsce nie miał szczęścia"

19.5.2006, 11:30

Tymi słowami rozpoczął swoje wystąpienie Jan Krzysztof Ardanowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa, na konferencji "Program LEADER+ dla przyszłości polskiej wsi". Uczestnicy konferencji wychodzili z sali pełni obaw o to, czy Leader w Polsce kiedykolwiek będzie miał to szczęście. Trudno nie podzielać ich obaw biorąc pod uwagę zamieszanie, które wydaje się odwrotnie proporcjonalne do czasu jaki pozostał do składania wniosków o dofinansowanie w ramach II Schematu.

Główne problemy większości LGD dotyczą zapewnienia źródeł finansowania dla realizacji ZSROW oraz kłopotów z uzyskaniem wpisu w Krajowych Rejestrach Sądowych oraz innych wymaganych dokumentów do 31 maja 2006. Na zakończonej wczoraj konferencji padło kilka propozycji rozwiązania bolączek LGD, z których żadna nie wydaje się być zadawalająca. Najtrudniej zaakceptować brak porozumienia i spójności w wypowiedziach przedstawicieli poszczególnych instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie Pilotażowego Programu Leader+.

W sprawie zapewnienia finansowania realizacji ZSROW zaproponowano następujące rozwiązania:
- poręczenie kredytu lub pożyczka z budżetu jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład LGD;
- promesa udzielenia wsparcia przez osoby fizyczne, będącego partnerem społeczno – gospodarczym LGD;
- zaciągnięcie kredytu komercyjnego.

Jednocześnie, uznano iż jednostka samorządu terytorialnego może spłacić odsetki od kredytu, zaciągniętego przez LGD, której jest członkiem. Wydatek ten stanowi bowiem koszt niekwalifikowany zgodnie z zasadami Leader+. Nie ma jednak zgody co do tego czy takie rozwiązanie nie pozostaje w sprzeczności z ustawą o finansowaniu JST (sic!).

W związku z trudnościami z uzyskaniem wpisu do KRS a tym samym innych załączników do wniosku, radzono Lokalnym Grupom Działania podejmowanie rozmów z sędziami odpowiedzialnymi za rejestrację oraz ewentualne składanie wniosków bez wymaganych załączników. Ustalono, iż będzie możliwe uzupełnienie dokumentów po ocenie formalnej wniosków. Propozycje tego rodzaju wydają się być nieco cyniczne.

Pan Ardanowicz przyjął petycję podpisaną przez przedstawicieli LGD oraz przedstawił projekt udzielenia im zaliczek w wysokości 20% wartości projektu ze środków Ministerstwa Finansów. Prawdopodobne jest również przedłużenie terminu składania wniosków do II Schematu o 2 do 4 tygodni. Nie uzyskaliśmy informacji kiedy zapadną oczekiwane decyzje. Lokalne Grupy Działania zostały wezwane do lobowania na rzecz jak najlepszych warunków dla Programu w latach 2007- 2013.

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy opinię Krajowego Rejestru Sądowego z siedzibą w jednym z miast dotyczącego statutu jednej z LGD. W opinii tej wskazano kilka ustaw, z którymi część zapisów statutu jest sprzecznych. Dotyczy to przede wszystkim udzielania rekomendacji oraz zapewniania parytetów w wyborach do organów decyzyjnych w LGD. Warto zauważyć, iż zapisy te są warunkami wymaganymi przez instytucje odpowiedzialne za wdrażanie Leader+ w Polsce.

W oczekiwaniu na rozwiązanie absurdu, jakiego jesteśmy świadkami, tracimy czas jaki pozostał do 31 maja.