Lokalne Grupy Działania.
.

Aktualności

Informacja dotycz?ca Programu LEADER+

19.5.2006, 13:14

Program LEADER + jest inicjatyw? wspólnotow? Unii Europejskiej, której celem jest wypracowanie nowego, skutecznego sposobu prowadzenia polityki rozwoju obszarów wiejskich UE.

Istniej? powa?ne obawy, ?e ze wzgl?du na przewlek?o?? oceny wniosków, a tak?e na bardzo wolne i wci?? wyd?u?aj?ce si? procedury rozlicze? - Schemat II LEADERA w Polsce - nie b?dzie móg? by? zrealizowany. Pobudzona aktywno?? spo?eczna napotka mur biurokratycznych procedur rozci?gni?tych w czasie, a ca?a "para" zaktywizowanych spo?eczno?ci - pójdzie "w gwizdek". Dlatego nawet najlepsze ZSROW (Zintegrowane Strategie Rozwoju Obszarów Wiejskich), nawet w najlepiej dzia?aj?cych LGD (Lokalnych Grup Dzia?ania) - b?d? realizowane powoli, w okrojonym zakresie, takim, na jaki pozwol? skromne ?rodki pochodz?ce ze sk?adek cz?onkowskich, albo wi?kszo?? Lokalnych Grup Dzia?ania przestanie istnie?. Tym samym - zak?adane w SPO ROL wska?niki celów nie zostan? osi?gni?te, co jednoznacznie b?dzie ?wiadczy? o braku realizacji Programu i konieczno?ci zwrotu do kasy UE ogromnych kwot.

Niebezpiecze?stwo zmarnowania pieni?dzy, ludzkiej energii zaktywizowanych spo?eczno?ci lokalnych pog??bia stanowisko Podsekretarza Stanu w Min. Rol. Pana Ardanowskiego, który wbrew logice twierdzi, ?e nikomu nie zale?y na realizacji Leadera+ w Polsce, a LGD, które powsta?y w wyniku realizacji I Schematu PP Leader+ - to "twory maj?ce s?u?y? kampanii wyborczej". Program Leader+ ma s?u?y? spo?eczno?ciom lokalnym, rozwojowi obszarów wiejskich, tworzeniu miejsc pracy poza rolnictwem na obszarach wiejskich, wspó?pracy i wdra?aniu nowych technologii, internetyzacji polskiej wsi itd. Itp. LEADER sprawdzi? si? w ca?ej UE!!!

A w Polsce - mo?e umrze? ?mierci? naturaln? dzi?ki takiej postawie wysokiego urz?dnika w Min.Rol. Doszukiwanie si? w tym programie jakichkolwiek tre?ci politycznych jest chore, zabija ludzk? inicjatyw? zmierzaj?c? do realizacji wspólnie u?o?onych i akceptowanych Zintegrowanych Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich na terenie dzia?ania Lokalnych Grup Dzia?ania. Taka postawa Min. Rol. wyrz?dzi spo?eczno?ciom wiejskim ogromne szkody, znów zniech?ci do jakiegokolwiek dzia?ania, wzmocni nieufno?? do w?adzy, zmarginalizuje wiele obszarów wiejskich, zaprzepaszczone zostan? pieni?dze wydane ze ?rodków pomocowych na realizacj? I Schematu Programu Pilota?owego Leader+ w Polsce!

Celem Programu LEADER + jest zach?cenie ró?nych lokalnych podmiotów (w?adze samorz?dowe, instytucje publiczne, organizacje pozarz?dowe, przedsi?biorców) do wspólnego opracowania programów (strategii) zrównowa?onego rozwoju obszarów wiejskich w perspektywie d?ugookresowej, z wykorzystaniem lokalnych zasobów.

Program ma wspiera? wdra?anie zintegrowanych strategii rozwoju, które b?d? prowadzi? do:
- wzmocnienia dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego,
- wzmocnienia lokalnej gospodarki w celu udzia?u w tworzeniu miejsc pracy,
- poprawienia zdolno?ci organizacyjnych ich spo?eczno?ci.

Przewidziana dla Schematu II procedura przewiduje refundowanie zrealizowanych zada?, cho? toczone s? rozmowy na temat ewentualnego zaliczkowania. Finansowanie b?dzie zgodne z procedurami wyznaczonym przez Instytucje Zarz?dzaj?c?.

Pozyskiwaniem ?rodków pomocowych zajmowa? si? b?d? LGD - Lokalne Grupy Dzia?ania.

LGD jako Stowarzyszenia za?o?one w kwietniu- czerwcu 2006 - nie dysponuj? ?rodkami w?asnymi na realizacj? zada? przewidzianych w Schemacie II. Bez okre?lenia zasad przez Instytucj? Zarz?dzaj?c? o innym (np. zaliczkowym) sposobie finansowania dzia?alno?ci LGD w II Schemacie - nie b?dzie mo?liwa realizacja zaplanowanych dzia?a?. Bank nie udzieli po?yczki czy kredytu niemo?liwego do sp?acenia, nawet przy por?czeniu gmin, poniewa? m?oda LGD - nie zdob?dzie ?rodków na samodzielne sp?acanie cho?by odsetek od po?yczki (kredytu) poniewa? Uzupe?nienie SPO ROL nie traktuje tego jak kosztów kwalifikowanych. Przy proponowanym refinansowaniu wykonanych zada? - LGD za?o?ona w marcu - czerwcu 2006 roku - nie ud?wignie samodzielnie kosztów ich finansowania. Wprawdzie b?dzie obowi?zek uiszczania sk?adek cz?onkowskich (niewysokich) i sk?adek cz?onków wspieraj?cych - gmin, NGO - ale nie jest to wystarczaj?cy sposób na finansowanie zaplanowanych dzia?a?.

Najlepszym sposobem – by?oby zaliczkowanie i rozliczanie (szybkie) poszczególnych zada? przez Instytucje Zarz?dzaj?c?, zw?aszcza, gdy zadania by?yby wykonywane zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym, a do tego - wystarczy jedynie Rozporz?dzenie Ministra Rolnictwa! Dotychczasowa praktyka Instytucji Zarz?dzaj?cej ?wiadczy o bardzo wolnym i bardzo biurokratycznym podej?ciu do oceny wniosków i rozlicze? zrealizowanych projektów, co nie wró?y dobrze przysz?o?ci Schematu II LEADERA + w Polsce.

FAPA podpisywa?a umowy z ostatecznym terminem realizacji I Schematu na koniec czerwca 2006. Po czym og?osi?a konkurs na II Schemat z ostatecznym terminem przyjmowania wniosków up?ywaj?cym 31 maja 2006 r.! czyli z góry odcinaj?c mo?liwo?? uczestnictwa w Programie wielu nowopowsta?ym Lokalnym Grupom Dzia?ania! W FAPA panuje chaos - nikt nie potrafi odpowiedzie? na najprostsze pytania, zmieniane s? w trakcie przyjmowania wniosków - wytyczne (sic!) dotycz?ce Beneficjentów, a to ju? jest skandaliczne! Rozumiej?c, ?e LGD s? w trakcie rejestracji w KRS (co niestety jest w Polsce d?ugotrwa?e) - przewidziano, i? do z?o?enia wniosku wystarczy jedynie potwierdzenie z?o?enia w S?dzie wniosku o rejestracj?. W trakcie naboru zmieniono ten warunek, ??daj?c ju? wyci?gu z KRS! Czyli ograniczono mo?liwo?? startowania w Programie nowym grupom, maj?cym wg pierwotnych wytycznych szans? rejestracji w KRS do czasu sprawdzenia wniosku i podpisania umowy.

Reasumuj?c:
- Nale?y jak najszybciej uporz?dkowa? wytyczne do Pilota?owego Programu Leader+ i jego II Schematu, tak, by umo?liwi? "startowanie" do niego tak?e grupom, które ko?cz? I Schemat w czerwcu bie??cego roku.
- Przed?u?y? termin przyjmowania wniosków do II Schematu Leadera do 1 lipca 2006 r.,
- Zapewni? odpowiednimi Rozporz?dzeniami mo?liwo?? prefinansowania wybranych i przyj?tych do realizacji projektów II Schematu, - Pozwoli? na rozwój obszarów wiejskich w Polsce z korzy?ci? dla spo?eczno?ci lokalnych, zaktywizowanych ju? tworzeniem wspólnych Lokalnych Grup Dzia?ania,
- Pog??bi? zaufanie do w?adzy, LGD nie s? tworami politycznymi - to s? spo?eczne grupy chc?ce rozwoju obszarów gdzie ?yj? - swoich "ma?ych ojczyzn".
- Zapobiec zwrotowi do kasy UE kwot przeznaczonych na realizacje I Schematu i wykorzystanych ju? w I Schemacie Pilota?owego Programu LEADER + w Polsce,
- Zapobiec zwrotowi do kasy UE kwot przeznaczonych na rozwój wsi, a przeznaczonych na realizacj? II Schematu Pilota?owego Programu Leader +.
- Skróci? czas weryfikacji wniosków do niezb?dnego minimum (a nie ponad pó? roku! jak dot?d). - Przyspieszy? przep?ywy pieni?dzy za zrealizowane etapy projektu tak, by mo?na by?o spokojnie realizowa? kolejne etapy.

My?l?, ?e mój g?os - jest odzwierciedleniem tego, co czuj? Lokalne Grupy Dzia?ania w ca?ej Polsce. My?l?, ?e wiele takich g?osów do nikogo nie dociera, a przecie? Program Leader jest dla Polski szans? na odbudowanie zaufania do w?adzy, która dostrzega z pewno?ci? bierno?? na wsi, wieloletnie zaniedbania, apati? mieszka?ców, którym teraz - dzi?ki realizacji Schematu I Leadera - nareszcie "chce si? chcie?", a umo?liwienie korzystania z II Schematu - by?oby ?wietnym przygotowaniem do realizacji LEADER-a w latach 2007-2013.

Pozostaj? z wyrazami szacunku – Anna Szyma?ska
Konsultant Funduszy Europejskich E?k, 18 maja 2006 r.