Lokalne Grupy Działania.
.

Aktualności

Witajcie!

19.2.2006, 18:05

Witamy Pa?stwa serdecznie w nowym serwisie internetowym po?wi?conym wdra?aniu Programu Leader+ w Polsce. Serwis jest inicjatyw? oddoln? spo?eczno?ci animatorów, ekspertów, trenerów, naukowców, którzy razem chc? wymienia? si? wiedz? i do?wiadczeniem. Nasza strona nie jest zwi?zana z jakimikolwiek instytucjami publicznymi poniewa? chcieliby?my, aby opinie tu prezentowane by?o wolne od jakichkolwiek odgórnych ingerencji. Cho? nasza inicjatywa na pierwszy rzut oka jest podobna do krajowej sieci Leader i tzw. osieciowania, chcemy by? inni. Chcemy by? forum naukowym, konsultacyjnym, edukacyjnym. Ludzie wspó?pracuj?cy przy tworzeniu tej strony to entuzja?ci programu Leader, ludzie, którym nie jest oboj?tne to co robi? i chc? korzysta? z wymiany wiedzy, do?wiadcze?. Program Leader+ to program bardzo ciekawy, lecz niezmiernie trudny. Chcemy podkre?li?, i? skuteczna realizacja programu to nie tylko znajomo?? przepisów, wytycznych. To wiedza na temat prawa, psychologii, a co najwa?niejsze wiedza o ludziach. Nasz kraj to tak naprawd? mozaika kultur. Ka?dy rejon ma swoja specyfik?. Wbrew temu co s?dzi wi?kszo??, ka?dy zak?tek naszego kraju to inne problemy, inni ludzie. Uczmy si? wi?c o sobie, poniewa? tylko tak stworzymy Partnerstwa, Strategie, które spowoduj? zmiany na lepsze. Portal zosta? zainspirowany rozmowami z animatorami, pracownikami gmin, fundacji, firm, którym brak jest specjalistycznej wiedzy. Portal jest cz??ci? Dzia?u Bada? nad Rozwojem Lokalnym Firmy Bajor Consulting. Chcieliby?my zach?ci? wszystkich do wspó?pracy z nami. Nasze forum wymiany wiedzy jest otwarte dla wszystkich. Zapraszamy!