Lokalne Grupy Działania.
.

Aktualności

Oryginalno?? pod ochron?

24.2.2006, 10:41

Jednym z zada? Lokalnych Grup Dzia?ania mo?e by? promocja lokalnych produktów. Jest to bardzo wa?ny element budowania konkurencyjno?ci lokalnej gospodarki. Unia Europejska, by u?atwi? klientom odkrywanie regionalnych specjalno?ci, stworzy?a specjalny system ochrony oraz promocji tradycyjnej i regionalnej ?ywno?ci. Unijne oznaczenia wyró?niaj? produkty najwy?szej jako?ci, które pochodz? z danych regionów lub s? wytwarzane za pomoc? tradycyjnych metod. Dzi?ki promocji regionalnych i tradycyjnych specja?ów, konsumenci oprócz samych wyrobów mog? pozna? tak?e histori? oraz kultur? miejsc ich pochodzenia. Dzi? tak?e oryginalne polskie produkty, mog? korzysta? z prawa do rejestracji i ochrony na terenie ca?ej Unii Europejskiej. Na stronie internetowej www.oryginalnoscpodochrona.pl znajdziecie Pa?stwo wszelkie informacje jak korzysta? z prawa do rejestracji i ochrony produktów. Pami?tajcie Pa?stwo, ?e Lokalne Grupy Dzia?ania w ca?ej Europie korzystaj? ze znaków: Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne, Gwarantowana Tradycyjna Specjalno??.